Digitalizace

Digitalizace, archivace, publikace

Digitalizace informací přináší mnoho výhod a příjemných vlastností, například možnost procházet prastaré knihy fulltextovým vyhledáváním, snadnou, bezpečnou a dostupnou archivaci nebo jiné rozšířené možnosti práce s daty podle potřeby. Digitalizované informace lze využít například pro historický výzkum a bádání nebo učení neuronových sítí. Digitalizuji knihy, texty, fotografie, tabulky, kartotéky nebo cokoli je právě potřeba převést do snadno sdílené digitální podoby.

Na této stránce najdete poslední digitalizované materiály, příjemnou zábavu.

Stáří lodí

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 30/04/2015 - 00:22

Stáří lodí může býti dosti značné. O železných lodích sice dosud nelze mnoho mluviti, ponděvadž tomu ještě není dávno, co se železné lodi vůbec stavěti počaly. Avšak o dřevěných lodích jsme za to velmi podrobně poučeni...

Telegrafické spojení s Islandem

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 30/04/2015 - 00:11

Telegrafické spojení s Islandem provedeno bude letos pomocí podmořského kabelu anglickou společnosti Greath North Telegraph Company. A sice bude východištěm kabelu severní Skotsko, a na Farörských ostrovech bude asi uprostřed celé trati stanice. Vzdálenost od Skotska do Thorshavenu, hlavní to osady farörské, páčí se na 400 km, největší hloubka na tomto směru jest jenom 450 m, a mořské dno tu je pokryto bahnem a zlomky lasturovými.

Otevírač beden

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 29/04/2015 - 23:49

Otevírati bedny nedařívá se v našich domácnostech, a to hlavně z nedostatku vhodných přístrojův. Dláto bývá slabé, násada kladiva se láme, kleště nechytají hlavic hřebů. Než se dopracujeme konce, bývají nástroje zuboženy, a víko bedny rozbito.

Otevírač beden.

Hakenův staniční oznamovatel

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 26/04/2015 - 20:42

Není pro cestovatele nepříjemnější nehody, nežli když přejede přes stanici, na níž hodlal vystoupiti. A proti tomuto nebezpečenství dostávalo se obecenstvu dosud velmi málo ochrany se strany dopravních podnikatelstev.

Z oboru statistiky – o elektrických drahách

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 24/04/2015 - 00:51

Statistika elektrických drah v Evropě koncem roku 1896 vykazuje u přirovnání s udáním, které jsme v I. čísle loňského ročníku pro r. 1895 svým čtenářům předložili, tyto změny.

1. Dráhy vzrostly během r. 1896 o délku 557 km, tj. o 60 %, nejlepší to doklad výhodnosti drah elektrických.

Elektrické jeřáby

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 23/04/2015 - 01:01

Krok za krokem nabývá elektrická síla stále více půdy téměř ve všech oborech průmyslové práce. Již není to pouze přezajímavá přírodní síla, která se do nedávna ještě ukrývala ve fysikalních síních škol a pracovnách učenců, nýbrž velevítaný a vydatný pracovník, o jehož podivuhodných a mnohostranných schopnostech neměl člověk ani před 30 roky ještě jasného ponětí.

Ochranné lodice

Zdroj: Z říše vědy a práce 1898
Digitalizováno: 17/04/2015 - 05:11

Na každé větší lodi nalézá se několik ochranných lodic pro případ neštěstí, aby se cestující a posádka zachrániti mohli. Na velikých parnících bývá za tím účelem větší šalupa a mimo to 6-8 menších lodic rad palubou tak upevněných, aby se snadno na vodu spustiti daly; visí na zvláštních nosičích nad lodními boky, tak že se na řetězích přímo do vody pustiti mohou.